ПРАВН А НОТИФИКАЦИЯ

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

В съответствие със задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 10 от Закон 34/ от 11 юли 2002 г. за У слугите на И нформационното общество и Е лектронната търговия съобразно идентификационен номер (национален идентификационен документ), от този момент ReadyWomenTraining като собственик на уебсайта www.readywomentraining.eu, с имейл адрес readywomenproject@gmail.com , пристъпва към оповестя ване на настоящата информация, която формира и регулира условията за използване на т о зи с айт , ограниченията на отговорностите и задълженията, които потребителите на уебсайта, публикуван под името на домейна www.readywomentraining.eu, приемат и се задължават да спаз ват.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

П олзва телят на www.readywomentraining.eu п олучава статута на Потребител на www.readywomentraining.eu независимо дали е физическо или юридическо лице и задължително предполага цялост ното, пълно и безрезервно приемане на всяка една от клаузите и общ ите условия, включени в Правн ата нотификация . Ако Потребителят не е доволен от клаузите и условията за прилаг ане на та зи Правн а нотификация , той следва да се въздържи от използването на www.readywomentraining.eu. Та зи Правн а нотификация подлежи на промени и актуализации, така че версията, публикувана от ReadyWomenTraining, може да бъде различна всеки път, когато Потребителят получи достъп до Портала. Следователно Потребителят трябва да про ч и т а Правн ата нотификация при всеки един от поводите, ко гат о получава достъп до www.readywomentraining.eu.

ReadyWomenTraining улеснява чрез www.readywomentraining.eu П отребителя за достъп и използване на различно съдържание, публикувано чрез интернет от ReadyWomenTraining или от оторизирани трети страни.

Потребителят е длъжен и след ва да използва www.readywomentraining.eu и Съдържанието в съответствие с действащото законодателство, Правн ата нотификация и всяко друго обявлен ие или инструкции, пред о ставени на неговото внимание , било чрез настоящ ата Правн а нотификация , или на друго място в Съдържанието , пред став ено в www.readywomentraining.eu, а така също и в съответствие с правилата за съвместно то съществуване, морал а и общоприети те добри нрав и. Като се има предвид цялата изложена информация, Потребителят се съгласява и се задължава да НЕ използва ни що от Съдържанието за незаконни цели или действия , забранени с Правн ата нотификация или действащото законодателство, във вред а н а правата и интересите на трети страни или за действия, които по някакъв начин могат повред ят , деактивира т , претовар ят , влоша т или по преч ат на нормалното използване на съдържанието, компютърното оборудване или документи, файлове и всякакъв вид съдържание, съхранявано на всяко компютърно оборудване, притежавано или договорено от ReadyWomenTraining, друг ПОТРЕБИТЕЛ или друг потребител на интернет (хардуер и софтуер).

Потребителят се съгласява и се задължава да не предава, излъчва или предоставя на трети страни всякакъв вид материали, съдържащи се в www.readywomentraining.eu, като информация, текстове, данни, съдържание, съобщения, графики, рисунки, звукови файлове и / или изображени я , фотографии, записи, софтуер, лога, марки, икони, технология, снимки, софтуер, връзки, графичен дизайн и пароли на из точника или всякакъв друг материал, до който имате достъп като Потребител на www.readywomentraining.eu, без списъкът да е изчерпателен. Също така в съответствие с всичко това Потребителят няма право:

  • да в ъзпроизвежда, копира, разпространява, предоставя на разположение или по какъвто и да е друг начин публично да разгласява , преобразува или променя съдържанието, освен ако няма изричнот о писмено разрешение на ReadyWomenTraining, който е собственик на съответните права, или ако това е разрешено от закон а;
  • да и зтри ва , манипулира или променя по някакъв начин „авторските права“ и други идентифициращи данни за защита та на правата на ReadyWomenTraining или неговите собственици, на пръстови отпечатъци и / или цифрови идентификатори, водни знаци или всякакви други технически средства, използва ни за неговото разпознаване.

Потребителят трябва да се въздържа от придоби ване и дори от опит да се сдобие със съдържанието, използвайки средства или процедури, различни от тези, които в зависимост от конкретния случай са му били предоставени за тази цел или са посочени за тази цел на уеб страниците, където може да се намери съдържанието , или като цяло тези, които обикновено се използват в интернет за тази цел, при условие че не представляват риск от повреда или деактивиране на www.readywomentraining.eu и / или съдържанието.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички търговски марки, търговски имена или отличителни знаци от всякакъв вид, които се появяват на www.readywomentraining.eu, са собственост на ReadyWomenTraining или в други случаи на техните съответни собственици, като се разбира, ч е използването или достъпът до Портала и / или съдържанието не дава на Потребителя каквото и да е право върху гореспоменатите търговски марки, търговски наименования и / или отличителни знаци и без да се разбира, че не е предоставено на Потребителя прав о за използване на хостовете , които съществуват или могат да съществуват в посоченото съдържание. По същия начин съдържанието е интелектуална собственост на ReadyWomenTraining или на трети страни, когато е такъв случаят, следователно правата върху интелектуалната собственост са собственост на ReadyWomenTraining или разрешили те използването й трети лица, на които принадлежи изключително то упражняване на правото на използване . От т ова следва под всякаква форма прав ото за възпроизвеждане, разпространение, публикуване и трансформ иране . Неправомерното използване на информацията, съдържаща се в този уебсайт, както и нарушаването на правата върху интелектуална или индустриална собственост на ReadyWomenTraining или на трети страни, включени в www.readywomentraining.eu, които са прехвърлили съдържание, пораждат законово установените отговорности.

ДОСТЪП НОСТ НА www.readywomentrainig.eu

ReadyWomenTraining не гарантира липсата на проблем и или прекъсвания при достъпа до www.readywomentraining.eu, неговото съдържание или когато то се актуализира, въпреки че ще п о ложи всичките си усилия, за да ги избегне, коригира или актуализира, когато е подходящо. Следователно ReadyWomenTraining не носи отговорност за щети или загуби от какъвто и да е вид, п онесе ни от Потребителя, които са причинени от повреди или прекъсвания в телекомуникационните мрежи, които причиняват спиране, анулиране или прекъсване на услугата на портала по време или предхождащи предоставянето на същата.

ReadyWomenTraining изключва, освен предвидени те в действащото законодателство изключения , всяка отговорност за щети от всякакъв характер, които могат да се дължат на липсата на достъп, непрекъснатост или качество на работата на www.readywomentraining.eu и съдържанието, а не на з адоволява нето на очакван ата полз а , ко я то ПОТРЕБИТЕЛЯТ би могъл да отдаде на www.readywomentraining.eu и на съдържанието.

Функцията на хипервръзките, които се появяват на този уебсайт, е изключително с цел да информират Потребителя за съществуването на други уебсайтове, които съдържат информация по темата. Тези хипервръзки не представляват никакви предложения или препоръки.

ReadyWomenTraining не носи отговорност за съдържанието на споменатите свързани страници, работата или полезността на хиперлинковете или резултата от такива връзки, нито гарантира липсата на вируси или други елементи в тях, които могат да причинят промени в компютърната система (хардуер и софтуер ), документите или файловете на Потребителя, изключ вайки всякаква отговорност за щети от всякакъв вид, причинени на Потребителя поради тази причина.

Достъпът до www.readywomentraining.eu не означава задължение от страна на ReadyWomenTraining да контролира отсъствието на вируси, червеи или други вредни компютърни елементи. Във вс ич ки случа и Потребителят е отговорен за наличието на адекватни инструменти за откриване и дезинфекция на вредни компютърни програми, следователно ReadyWomenTraining не носи отговорност за възможни грешки в сигурността, които могат да възникнат по време на предоставянето на www.readywomentraining.eu, нито за възможните щети, които могат да бъдат причинени на компютърната система на Потребителя или на трети страни (хардуер и софтуер), на файловете или на документите, съхранявани в нея, вследствие на наличието на вируси в компютъра на Потребителя използва н за свързване с услугите и съдържанието на мрежата, неизправност на браузъра или използване на остарели него ви версии.

Предоставянето на услугата на www.readywomentraining.eu и на съдържанието по принцип е с неопределен срок. ReadyWomenTraining обаче е има правото да прекрати или преустанови предоставянето на услугата на www.readywomentraining.eu и / или някое от съдържанието по всяко време. Когато това е възможно, ReadyWomenTraining предварително ще предупреди за прекратяването или спирането на www.readywomentraining.eu.

КАЧЕСТВО НА www.readywomentrainig.eu

Предвид динамичната и променяща се среда на информацията и услугите, които се предоставят чрез www.readywomentraining.eu, ReadyWomenTraining прави всичко възможно, но не гарантира пълната истинност, точност, надеждност, полезност и / или актуалност на съдържанието. Информацията, съдържаща се в страниците, съставляващи този Портал, е само информативна, консултативна и рекламна. В никакъв случай т я не предлага или има характер на обвързващо или договорно задължение.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ReadyWomenTraining изключва цялата отговорност за решенията, които потребителят може да вземе въз основа на тази информация, както и за възможни типографски грешки, които могат да се съдържат в документите и графиките на www.readywomentraining.eu. Информацията е обект на възможни периодични промени без предварително уведомление за нейното съдържание поради разширяване, подобряване, корекция или актуализиране на съдържанието.

НОТИФИКАЦИИ

Всички нотификации и съобщения от ReadyWomenTraining до Потребителя, направени по какъвто и да е начин, ще се считат за ефективни за вс якакв и цели.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тази П равн а нотификация се регулира от действащите разпоредби на испанск ото законодателство

Accessibility