JURIDISKS PAZIŅOJUMS

TĪMEKĻA VIETNES ĪPAŠNIEKA IDENTIFIKĀCIJAS DATI

Saskaņā ar informācijas sniegšanas pienākumu, kas noteikts Spānijas datu aizsardzības aģentūras 11. jūlija likuma Nr. 34/2002 10. pantā par informācijas sabiedrības un elektroniskās komercijas pakalpojumiem, turpmāk ReadyWomanTraining, kā vietnes www.readywomentraining.eu  īpašnieks, ar e- pasta adresi readywomenproject@gmail.com, paziņo vietnes lietotājiem un publicē domēnā www.readywomentraining.eu  spēkā esošo informāciju, kas regulē šīs vietnes lietošanas nosacījumus, atbildības ierobežojumus un saistības, kuru lietotājiem jāapņemas ievērot.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

www.readywomentraining.eu izmantošana piešķir vietnes www.readywomentraining.eu lietotāja statusu, neatkarīgi no tā, vai tā ir fiziska vai juridiska persona, un tas nozīmē pilnīgu un beznosacījumu vispārējo noteikumu un nosacījumu, kas iekļauti Juridiskajā paziņojumā, pieņemšanu. Ja Lietotāju neapmierina šī Juridiskā paziņojuma noteikumi un lietošanas nosacījumi, viņam jāatturas no vietnes www.readywomentraining.eu izmantošanas. Šis Juridiskais paziņojums var tikt mainīts un atjaunināts, tāpēc ReadyWomenTraining publicētā versija var būt atšķirīga katru reizi, kad Lietotājs piekļūst portālam, tāpēc Lietotājam ir jāizlasa Juridiskais paziņojums katrā reizē, kad viņš apmeklē vietni www.readywomentraining.eu.

Ar vietni www.readywomentraining.eu ReadyWomenTraining dod iespēju Lietotājam viegli piekļūt un izmantot dažādu saturu, ko internetā publicējis ReadyWomenTraining vai pilnvarotas trešās puses.

Lietotājam ir pienākums un viņš apņemas izmantot vietni www.readywomentraining.eu un saturu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Juridisko paziņojumu un jebkuru citu paziņojumu vai instrukcijām, kas viņam tiek paziņotas, vai nu šī juridiskā paziņojuma veidā vai jebkurā citā veidā, saturā, kas izveidots www.readywomentraining.eu, tādi kā līdzāspastāvēšanas, morāles un vispārpieņemtās uzvedības noteikumi. Ņemot vērā visu pbulicēto informāciju, Lietotājs piekrīt un apņemas NELIETOT neko no vietnes satura nelikumīgiem mērķiem vai sekām, kas aizliegtas Juridiskajā paziņojumā vai spēkā esošajos tiesību aktos, ir kaitīgas trešo personu tiesībām un interesēm vai kas jebkādā veidā var būt sabojāt, atspējot, pārslogot, pasliktināt vai kavēt parastu satura, datoru aprīkojuma vai dokumentu, failu un visa cita veida satura, kas tiek glabāts uz jebkura datora aprīkojuma (aparatūras un programmatūras), kas pieder vai kam ir līgumsaistības ar ReadyWomenTraining, vai kas pieder jebkuram lietotājam vai interneta lietotājam.

Lietotājs piekrīt nepārraidīt un nenodot, vai nesniegt pieeju trešajām personām jebkāda veida materiāliem, kas atrodas vietnē www.readywomentraining.eu, tādiem kā informācija, teksti, dati, saturs, ziņojumi, grafiki, zīmējumi, skaņas faili un / vai attēli, fotogrāfijas, ieraksti, logotipi, zīmoli, ikonas, tehnoloģija, fotogrāfijas, programmatūra, linki, grafiskais dizains un pirmavotu kodi, vai jebkuriem citiem materiāliem, kuriem jums, kā www.readywomentraining.eu lietotājam, bija pieeja, neaprobežojoties tikai ar iepriekš minēto sarakstu. Turklāt, saskaņā ar to, Lietotājs nedrīkst:

  • Reproducēt, kopēt, izplatīt, padarīt pieejamu vai jebkādā citā veidā publicēt vai pārveidot saturu, ja vien nav sniegta tieša un rakstiska ReadyWomenTraining, kas ir attiecīgo tiesību īpašnieks, atļauja, vai arī tas nav likumīgi atļauts.
  • Dzēst, manipulēt vai jebkādā veidā mainīt “Autortiesības” un citus ReadyWomenTraining vai tās īpašnieku identificējošos tiesību rezervēšanas datus, pirkstu nospiedumus un / vai digitālos identifikatorus, ūdenszīmes vai citus tehniskos līdzekļus, kas izveidoti jūsu atpazīšanai.

Lietotājam ir jāatturas un viņš pat nedrīkst veikt mēģinājumu iegūt saturu, izmantojot līdzekļus vai procedūras, kas atšķiras no tām, kuras, atkarībā no situācijas, ir šim nolūkam padarītas pieejamas, vai ir norādītas šim nolūkam tīmekļa lapās, kur atrodams saturs, vai vispārīgi tās procedūras un līdzekļus, kurus parasti izmanto šim nolūkam internetā, ar nosacījumu, ka tie nerada vietnes www.readywomentraining.eu un / vai satura bojājumu vai darbības traucējumu risku.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi vai jebkāda cita veida atšķirības zīmes, kas parādās vietnē www.readywomentraining.eu, pieder ReadyWomenTraining vai, atbilstošos gadījumos, to attiecīgajiem īpašniekiem, bet tas nenozīmē, ka portāla un / vai satura lietošana vai pieeja Lietotājam piešķir jebkādas tiesības uz iepriekšminētajām preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un / vai atšķirības zīmēm, un tas nenozīmē, ka Lietotājam ir piešķirtas izmantošanas tiesības kādam no tām, kas pastāv vai varētu pastāvēt minētajā saturā. Tāpat, saturs ir ReadyWomenTraining vai, gadījumos, kad tas atbilst, trešo pušu intelektuālais īpašums, tādējādi, intelektuālā īpašuma tiesības pieder ReadyWomenTraining vai trešajām pusēm, kurām ir ekskluzīva tiesības uz īpašumu, un kuras ir pilnvarojušas tās izmantot. No tā izriet jebkāda veida un, it sevišķi, reproducēšanas, izplatīšanas, publiskās saziņas un pārveidošanas tiesības. Par šajā vietnē ietvertās informācijas neatļautu izmantošanu, kā arī ReadyWomenTraining vai trešo pušu intelektuālā īpašuma, kas ir iekļauts vietnē www.readywomentraining.eu, tiesību pārkāpšanu tiks paredzēta juridiskā atbildība.

www.readywomentraining.eu PIEEJAMĪBA

ReadyWomenTraining negarantē pārtraukumu vai kļūdu neesamību vietnes www.readywomentraining.eu satura vai tās atjaunināšanas piekļuvē, bet darīs visu iespējamo, lai no tā izvairītos, to izlabotu vai atjauninātu piekļuvi, ja tas nepieciešams. Līdz ar to, ReadyWomenTraining nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, un ko izraisa kļūmes vai atvienojumi telekomunikāciju tīklos, kas izraisa portāla pakalpojumu apturēšanu, atcelšanu vai pārtraukšanu, laikā, kad pakalpojumi ir sniegti tādā pašā veidā, kā vienmēr vai iepriekš.

ReadyWomenTraining, izņemot spēkā esošajos tiesību aktos paredzētos izņēmumus, neuzņemas jebkādu atbildību par jebkāda veida kaitējumu, kas varētu būt saistīts ar vietnes www.readywomentraining.eu un satura apgrūtinātu pieejamību, nepārtrauktību vai kvalitāti, kā arī par nepiepildītajām LIETOTĀJA cerībām attiecībā uz vietnes lietderību, ko LIETOTĀJS varēja piedēvēt vietnēm www.readywomentraining.eu un saturam.

Šajā vietnē esošo hipersaišu funkcija ir vienīgi informēt Lietotāju par citu vietņu esamību, kurās ir informācija par attiecīgo tēmu. Šīs hipersaites nav jāuzskata kā ieteikumi vai rekomendācijas.

ReadyWomenTraining neatbild par iepriekš minēto saistīto lapu saturu, hipersaišu darbību vai lietderību, vai šādu saišu rezultātu, kā arī negarantē, ka tajās nav vīrusu vai citu elementu, kas varētu izraisīt izmaiņas datorsistēmā (aparatūrā un programmatūrā), Lietotāja dokumentos vai failos, un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kaitējumu, kas Lietotājam radušies šī iemesla dēļ.

Piekļuve vietnei www.readywomentraining.eu nenozīmē, ka ReadyWomenTraining pienākums ir kontrolēt vīrusu, tārpu vai jebkuru citu kaitīgu datora elementu esamību. Jebkurā gadījumā Lietotājs ir atbildīgs par atbilstošu rīku pieejamību kaitīgu datorprogrammu noteikšanai un iznīcināšanai, tāpēc ReadyWomenTraining neuzņemas atbildību par iespējamām drošības kļūdām, kas var rasties readywomentraining.eu/ interneta pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī par iespējamiem bojājumiem, kas Lietotāja datorā var tikt nodarīti Lietotāja vai trešo personu datorsistēmai (aparatūrai un programmatūrai), tajā glabātajiem failiem vai dokumentiem vīrusu esamības, savienojuma ar interneta pakalpojumiem un saturu, pārlūka darbības traucējumu vai novecojušas tā versijas izmantošanas dēļ.

Vietnes www.readywomentraining.eu un satura nodrošināšana ir uz nenoteiktu laiku. ReadyWomenTraining ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt vietnes www.readywomentraining.eu un/vai jebkura satura nodrošināšanu. Ja tas ir iespējams, ReadyWomenTraining iepriekš brīdinās par vietnes www.readywomentraining.eu pārtraukšanu vai apturēšanu.

www.readywomentraining.eu KVALITĀTE

Ņemot vērā dinamisko un mainīgo informāciju un pakalpojumus, kas tiek sniegti vietnē www.readywomentraining.eu, ReadyWomenTraining pieliks visas pūles, taču negarantē pilnīgu satura patiesumu, precizitāti, uzticamību, lietderību un/vai savlaicīgumu. Informācija, kas ietverta lapās, kuras veido šo portālu, ir tikai informatīva, konsultatīva un reklāmas veida. Nekādā gadījumā tā nepiedāvā un tai nav saistoša vai līgumiska rakstura.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

ReadyWomenTraining neuzņemas atbildību par lēmumiem, ko Lietotājs var pieņemt, pamatojoties uz šo informāciju, kā arī par iespējamām tipogrāfiskām kļūdām, kas var būt ietvertas vietnes www.readywomentraining.eu/ dokumentos un grafikā. Informācija var tikt periodiski mainīta bez iepriekšēja paziņojuma par tās maiņu satura paplašināšanas, uzlabošanas, labošanas vai atjaunināšanas dēļ.

PAZIŅOJUMI

Visi ReadyWomenTraining paziņojumi Lietotājam, kas veikti izmantojot jebkādus līdzekļus, tiek uzskatīti par spēkā esošiem.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šo juridisko paziņojumu regulē spēkā esošie Spānijas tiesību akti.

 

Accessibility