νομική προειδοποίηση

Δεδομένα του κατόχου συντήρησης Πλατφόρμας

Σε συμμόρφωση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 34/2002 της 11ης Ιουλίου για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με την DNI ως κάτοχος του ReadyWomenTraining, κάτοχος της ιστοσελίδας www.readywomentraining.eu διεύθυνση email readywomenproject@gmail.com, προβαίνει στην κοινοποίηση παρόντων πληροφοριών που διαμορφώνουν και ρυθμίζουν τους όρους χρήσης σε αυτή τη σελίδα, τους περιορισμούς ευθύνης και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ιστότοπου που δημοσιεύονται με το όνομα τομέα www.readywomentraining.eu και δεσμεύονται να σεβαστούν.

Όροι Χρήσης

Η χρήση του www . readywomentraining . eu παρέχει την ιδιότητα στον χρήστη είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε μιας από τις ρήτρες και γενικά προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη νομική ανακοίνωση. Αν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τις ρήτρες και τους όρους χρήσης αυτής της Νομικής Ειδοποίησης, θα αρνηθεί τη χρήση του www.readywomentraining.eu. Αυτή η νομική ειδοποίηση υπόκειται σε αλλαγές και ενημερώσεις, επομένως η έκδοση που δημοσιεύεται από το ReadyWomenTraining ενδέχεται να διαφέρει κάθε φορά που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση. Επομένως ο χρήστης πρέπει να διαβάσει τη Νομική Σημείωση σε κάθε μια από τις περιπτώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση στο www.readywomentraining.eu.

Μέσω του www.readywomentraining.eu, το ReadyWomenTraining διευκολύνει τον χρήστη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί διάφορα περιεχόμενα που δημοσιεύονται μέσω του Διαδικτύου από το R eadyWomenTraining ή από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέλη.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το www.readywomentraining.eu και τα περιεχόμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και Νομική Ειδοποίηση και οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση ή οδηγίες που του γνωστοποιούνται, είτε μέσω νομικής ειδοποίησης είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος μέσα στα περιεχόμενα που αποτελούν το www.readywomentraining.eu, όπως οι κανόνες συνύπαρξης, ηθικής και γενικά αποδεκτές καλές πρακτικές. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που εκτίθενται, ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα για παράνομους σκοπούς, όπου απαγορεύονται νομικά από την ισχύουσα νομοθεσία, με επιβλαβή τρόπο για τα συμφέροντα και δικαιώματα τρίτων ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση, επιδείνωση ή παρεμπόδιση της κανονικής χρήσης των περιεχομένων ή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή που ανήκει στο ReadyWomenTraining , άλλον χρήστη ή οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου (υλικό και λογισμικό).

Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να μην μεταδώσει ή να διαθέσει σε τρίτους οποιοδήποτε είδος υλικού που περιέχεται στο www.readywomentraining.eu, όπως πληροφορίες, κείμενα, δεδομένα, περιεχόμενα, μηνύματα, γραφικά, σχέδια, αρχεία ήχου και εικόνας, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, λογισμικό, λογότυπα, μάρκες, εικονίδια, τεχνολογία, σύνδεσμοι, γραφικός σχεδιασμός και κώδικας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση ως χρήστης του www.readywomentraining.eu , χωρίς αυτή η λίστα να είναι περιοριστική. Επίσης σύμφωνα με όλα αυτά, ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει:

  • Αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διάθεση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δημόσια επικοινωνία ή τροποποίηση των περιεχομένων, εκτός αν έχετε ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση του ReadyWomenTraining , το οποίο είναι κάτοχος των αντίστοιχων δικαιωμάτων, ότι νομικά επιτρέπεται.
  • Διαγραφή, χειρισμός ή με οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων στοιχείων αναγνώρισης του ReadyWomenTraining ή των κατόχων της, ψηφιακών αποτυπωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών μέσων αναγνώρισης.

Ο χρήστης πρέπει να απέχει από την απόκτηση ή προσπάθεια λήψης των περιεχομένων χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα ή διαδικασίες από αυτές που, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν διατεθεί γι’ αυτό τον σκοπό ή έχουν επισημανθεί στις ιστοσελίδες όπου βρίσκονται τα περιεχόμενα υπό τη προϋπόθεση ότι δεν ενέχουν κίνδυνο ζημιάς ή απενεργοποίησης του www.readywomentraining eu, ή και των περιεχομένων.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται στο www.readywomentraining.eu  αποτελούν ιδιοκτησία του ή όπου ενδείκνυται, των αντίστοιχων κατόχων τους, χωρίς να γίνεται αποδεκτό ότι η χρήση ή η πρόσβαση στη σελίδα ή στα περιεχόμενα, δίνουν στον χρήστη δικαίωμα επί των προαναφερθέντων εμπορικών σημάτων και εμπορικών ονομάτων, ούτε κανένας από τους κεντρικούς υπολογιστές εκμετάλλευσης δικαιωμάτων που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν στα εν λόγω περιεχόμενα. Με τον ίδιο τρόπο, τα περιεχόμενα είναι η πνευματική ιδιοκτησία του ReadyWomenTraining , ή τρίτα μέρη όπου απαιτείται, επομένως, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ReadyWomenTraining ή τρίτα μέρη στα οποία αντιστοιχεί η αποκλειστική άσκηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα σε κάθε μορφή, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας και μετασχηματισμού. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών, καθώς και η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ReadyWomenTraining , ή τρίτων που περιλαμβάνονται στο www.readywomentraining.eu  όπου έχουν προσθέσει περιεχόμενο, θα προκαλέσει νομικά καθιερωμένες έρευνες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ www.readywomentraining.eu

Το ReadyWomenTraining δεν εγγυάται την απουσία διακοπών ή σφαλμάτων στη πρόσβαση στο www.readywomentraining.eu, στα περιεχόμενά του και όλες τις ενημερώσεις του, αν και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή, τη διόρθωση ή την ενημέρωσή τους. Κατά συνέπεια, το ReadyWomenTraining δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται στον χρήστη και οφείλονται σε αστοχίες ή αποσυνδέσεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αναστολή, ακύρωση ή διακοπή της υπηρεσίας.

Το ReadyWomenTraining αποκλείει, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη διαθεσιμότητας, συνέχειας ή ποιότητας της λειτουργίας του www.readywomentraining.eu  και των περιεχομένων και όχι στην εκπλήρωση της προσδοκίας του χρήστη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.readywomentraining.eu και των περιεχομένων.

Η λειτουργία των υπερσυνδέσμων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά η ενημέρωση του χρήστη για την ύπαρξη άλλων ιστοτόπων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι δεν αποτελούν καμία πρόταση.

Το ReadyWomenTraining δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων σελίδων, τη λειτουργία ή τη χρησιμότητα των υπερσυνδέσμων, ούτε εγγυάται την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στο σύστημα του υπολογιστή (υλικό και λογισμικό), τα έγγραφα του χρήστη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε ευθύνης που προκαλούνται στον χρήστη γι’ αυτό τον λόγο.

Η πρόσβαση στο www.readywomentraining.eu  δεν συνεπάγεται την υποχρέωση εκ μέρους του, να ελέγχει την απουσία ιών, ή οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς στοιχείου υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εργαλείων για την ανίχνευση και εκκαθάριση των προγραμμάτων υπολογιστή. Επομένως το ReadyWomenTraining δεν είναι υπεύθυνο για πιθανά σφάλματα ασφαλείας που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή της υπηρεσίας www.readywomentraining.eu, ούτε των πιθανών ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή σε τρίτους (υλικό και λογισμικό), τα αρχεία ή τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, ως συνέπεια της παρουσίας ιών στον υπολογιστή του χρήστη, που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Η παροχή υπηρεσίας www.readywomentraining.eu  και των περιεχομένων της, έχει απεριόριστη διάρκεια. Ωστόσο, το ReadyWomenTraining , εξουσιοδοτείται να τερματίσει ή να αναστείλει την παροχή υπηρεσίας www.readywomentraining.eu  ή οποιουδήποτε από τα περιεχόμενα ανά πάσα στιγμή. Όταν είναι εφικτό, το ReadyWomenTraining θα προειδοποιήσει προηγουμένως τον τερματισμό ή την αναστολή του www.readywomentraining.eu

Ποιότητα www.readywomentraining.eu

Δεδομένου του δυναμικού και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.readywomentraining.eu, το ReadyWomenTraining καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν εγγυάται την πλήρη, ακρίβεια, αξιοπιστία, χρησιμότητα ή και εγκυρότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες είναι μόνο ενημερωτικές, συμβουλευτικές και διαφημιστικές, Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν ή έχουν χαρακτήρα συμβατικής δέσμευσης.

Περιορισμός της Ευθύνης

Το ReadyWomenTraining δεν φέρει καμία ευθύνη για τις αποφάσεις που μπορεί να λάβει ο χρήστης βάσει αυτών των πληροφοριών καθώς και για πιθανά τυπογραφικά λάθη που μπορεί να περιέχονται στα έγγραφα και τα γραφικά του. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε πιθανές περιοδικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του περιεχομένου τους λόγω επέκτασης, βελτίωσης, διόρθωσης ή ενημέρωσης περιεχομένων.

Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις και οι επικοινωνίες από το ReadyWomenTraining στον χρήστη που γίνονται με οποιονδήποτε τρόπο, θεωρούνται αποτελεσματικές για όλους τους σκοπούς.

Εφαρμοσμένη Νομοθεσία

Αυτή η νομική ανακοίνωση διέπεται από τους ισχύοντες ισπανικούς κανονισμούς καθώς και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισαγωγή

Το ReadyWomenTraining , ευαισθητοποιημένο στις ανάγκες των χρηστών του διαδικτύου, και έχοντας επίγνωση της σημασίας του αυστηρού απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που μας εμπιστεύονται, συμπεριλαμβάνουμε αυτή την δήλωση απορρήτου για να σας ενημερώσουμε για τη πολιτική επεξεργασίας δεδομένων. Ως χρήστης αποδέχεστε αυτούς τους όρους απλώς διαβάζοντας, προβάλλοντας ή περιηγείστε στον ιστότοπο. Εάν δεν τους αποδέχεστε, πρέπει να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο, χωρίς να κάνετε χρήση αυτού του περιεχομένου ή να έχετε πρόσβαση στις συνδεδεμένες σελίδες.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου και υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων μπορεί, μαζί με το DNI , να επικοινωνήσει μέσω της διεύθυνσης email readywomenproject@gmail.com ή μέσω ταχυδρομείου.

Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Στους ιστότοπούς μας, υπάρχουν συγκεκριμένες ενότητες όπου μπορείτε να γράψετε τα δεδομένα σας για να λάβετε πληροφορίες και ενημερώσεις από τον ιστότοπό μας και ορισμένα από τα προγράμματα που διανέμονται. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα διαχειρίζονται με απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο.

Φόρμα επικοινωνίας: Διατηρήστε επαφή μαζί μας ή άλλες υποχρεωτικές ενέργειες. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για την χρήση τους και για τον σκοπό για τον οποίο επιλέχθηκαν. Δεν γίνεται αυτόματη λήψη αποφάσεων με τα δεδομένα σας. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies , δείτε την πολιτική μας για τα cookies.

Νομοθεσία επεξεργασίας Δεδομένων

Η χρήση των δεδομένων σας γίνεται με την συγκατάθεση σας που μας παρέχετε στις φόρμες, για συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται σε καθεμία από αυτές. Τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες ζητούνται, εάν δεν τις παρέχετε, αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι δυνατές.

Μεταφορές Δεδομένων

Υπάρχει απόλυτη δέσμευση από την πλευρά μας ότι τα δεδομένα που παρέχετε στο ReadyWomenTraining δεν θα πωληθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους υπό οποιαδήποτε έννοια ή περίσταση, εκτός από ρητή συγκατάθεση ή νομική υποχρέωση.

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Το ReadyWomenTraining δεν είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές αυτών των άλλων ιστότοπων.

Δικαιώματα ενδιαφερομένων

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που σας αφορούν οι οποίες αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας, διόρθωσης αν υπάρχει σφάλμα, διαγραφή, περιορισμός, απόσυρση ή συγκατάθεσή σας εάν αυτή είναι η επιθυμία σας. Για να το κάνετε, πρέπει απλά να στείλετε mail στη διεύθυνση readywomenproject@gmail.com όπου ευχαρίστως θα σας βοηθήσουμε για τυχόν απορίες, σχόλια, διευκρινίσεις.

Accessibility