ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο γενικός στόχος του έργου READY WOMEN είναι να προσφέρει νέες ευκαιρίες και καινοτόμα εργαλεία σε ενήλικες γυναίκες με αναπηρία για τη βελτίωση των προσόντων τους και, ως εκ τούτου, του επιπέδου απασχολησιμότητας και ένταξής τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω ενεργειών κατάρτισης που σχετίζονται με νέους και αναδυόμενους τομείς απασχόλησης. Χάρη στην ευρωπαϊκή συνεργασία, που δημιουργήθηκε από μία σύμπραξη οργανισμών που προέρχονται από διάφορους τομείς αλλά και μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και στόχους και αλληλοσυμπληρώνονται, το έργο αυτό θα εισαγάγει νέες μεθοδολογίες και εργαλεία για να διευκολύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα READY WOMEN, που υλοποιήθηκε μέσω μιας συνεργασίας με 10 οργανισμούς από 7 χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία και Λετονία), θα επιτρέψει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Το έργο θα συμβάλει στους στόχους της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020» όσον αφορά τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση των ανθρώπων και την εξασφάλιση της απόκτησης πρόσβασης των πολιτών (ιδίως των ενηλίκων γυναικών με ειδικές ανάγκες, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και πρόωρη διακοπή της σχολικής εκπαίδευσης) στην δια βίου μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο απασχολησιμότητάς τους και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Accessibility